Az Orosházi Fúvószenekari Egyesület Alapszabálya

1. § Általános rendelkezések

1.1 Egyesület neve: Orosházi Fúvószenekari Egyesület /OFZE/

1.2 Egyesület alapítási éve: 1990.

1.3 Egyesület székhelye: Orosháza, Petőfi Művelődési Központ

1.4 Egyesület címe: 5900, Orosháza Melinda utca 28.

1.5 Egyesület működési területe: Orosháza és a kistérség

1.6 Tevékenységi köre: kulturális tevékenység, a zenei kultúra, a kulturális örökség megóvása

1.7 Az Egyesület jogállása: kiemelt közhasznú, önálló jogi személy

1.8 Az Egyesület pecsétje: Kör alakú

2. § Az Egyesület célja és tevékenysége

2.1 Az Orosházi Fúvószenekar hagyományainak ápolása és továbbvitele, a város kulturális életének színesítése.

2.2 Zenei programok szervezése, lebonyolítása, önálló zenekari koncertek szervezése, meghívásra fellépések. Fenti célok megvalósítása érdekében a zenekar fellép hangversenyeken és más zenei rendezvényeken.

2.3 A fúvószene társadalmi rangjának emelése.

2.4 A zenei kultúra tanulása, széleskörű terjesztése

2.5 Az országos fúvószenekari- és minősítő fesztiválokon való részvétel

2.6 Az Egyesület hang- és képrögzítés formájában koncertjeiről, stúdióban bemutatkozó anyagot készít és terjeszt.

3. § Közhasznúság

3.1 Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
b) kulturális tevékenység
c) kulturális örökség megóvása

3.2 Az Egyesület közhasznú működése érdekében:

a) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez
b) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja
c)  a közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet
d)  a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet

3.3 Az Egyesület közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi- és egyéb támogatást nem nyújt.

4.§ Az Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése

4.1 Az Egyesület tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha az Egyesület célkitűzéseit támogatja, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az abban foglalt kötelezettségeknek eleget tesz.

4.2 Az Egyesületnek alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

4.3 Alapító, egyúttal rendes tagok azok a személyek, akik az Egyesület megalakítását kezdeményezték, és azt létrehozták.

4.4 Rendes tagok azok a magyar és külföldi állampolgárok, akik egyéni kérelmük alapján felvételt nyertek ,vagy nyernek. A 18. életéven aluli személy estében a szülő a tag.

4.5 Pártoló tag lehet az a magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

4.6 Tagsági viszony megszűnik:

a) tag kilépésével
b) kizárással (fegyelmi)
c) törléssel (tag halála esetén)

A kilépéssel történő tagsági viszony megszűnését írásban kell bejelenteni a vezetőségnek, amely a bejelentés időpontjától hatályos. Törölni kell a tagsági viszonyát annak a rendes és pártoló tagnak, aki egy évig a zenekar munkájában, tevékenységében nem vesz részt. Visszatérés esetén új tagsági viszony keletkezését kell kezdeményezni. Ki kell zárni azt a tagot, aki szembehelyezkedik az Egyesület Alapszabályában foglaltakkal. A kizárásról a vezetőség-, fellebbezés esetén a Közgyűlés dönt. A tagsági viszony megszűnésével egyidejűleg a tag a nála lévő egyesületi tulajdonnal köteles elszámolni. Károkozás esetén az okozott kárt köteles megtéríteni.

5. § A tagok jogai és kötelezettségei

5.1 Az Egyesület tagjai rendelkeznek szavazati joggal, és részt vehetnek az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

5.2 Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

5.3 A tagok az éves tagdíjat a tárgyév első negyedévében kötelesek befizetni.

6. § Az Egyesület szervei: Közgyűlés, Tisztségviselők

6.1 Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A közgyűlés a rendes tagok összessége, mely az Egyesületet érintő bármely kérdésben jogosult dönteni. A közgyűlést a vezetőség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

6.2 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott rendes tagok több mint fele jelen van. Ha a határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés – az eredeti napirendre felvett kérdésekben – a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amennyiben az eredeti napirendet tartalmazó meghívóban erről az érintetteket tájékoztatták.

6.3 A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg. Az egyesület működését érintő ügyrendi kérdésekben az elnök, akadályoztatása esetén a titkár dönt. A döntésekről a közgyűlést tájékoztatni köteles.

6.4 Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának (minősített többség) szükséges.

6.5 A közgyűlés hatáskörébe tartozik a számviteli beszámoló elfogadása, és ezzel egyidejűleg közhasznúsági jelentés készítése az 1997. évi CLVI. Törvény 19§ alapján.

6.6 A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b pont), élettársa a határozat alapján

a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

6.7 Az Egyesület éves költségvetés alapján tevékenykedik,a költségvetés január 01.napjától december 31. napjáig szól. A következő évre szóló költségvetés tervezetét az elnök terjeszti elő, s a közgyűlés fogadja el. A közgyűlésnek a vezetőség évente beszámol végzett munkájáról. A beszámoló elfogadásáról a közgyűlés dönt.

7. § Az Egyesület képviselő szervei

7.1 A közgyűlés 11 (tizenegy) tagú vezetőséget választ . A vezetőség tagja a közgyűlés által megválasztott elnök, a titkár, gazdaságvezető és a karnagy.

7.2 A közgyűlés a vezetőség tagjait, a tisztségviselőket 4 évre választja.

7.3 A vezetőség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni. E körben a vezetőség dönthet a tagfelvételi kérelem elfogadásáról is. Amennyiben a felvételét kérő tag a vezetőség döntésével nem ért egyet, a közgyűléshez fordulhat.

7.4 A vezetőség ülései nyilvánosak. A vezetőség legalább öt tag jelenléte esetén határozatképes. A vezetőség szükséghez képest – de legalább évente kétszer – tart ülést, melyet az elnök hív össze. Bármely, a vezetőség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

7.5 A vezetőség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

7.6 Az Elnök jogai és kötelességei:

a)  képviseli az egyesületet

b)  összehívja és vezeti a közgyűlést, a vezetőségi üléseket.

c)  egyik aláírója a közgyűlés és az vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek.

d)  két közgyűlés között vezeti, szervezi, irányítja az Egyesület munkáját

e)  dönt a 10.000,-Ft-ot meghaladó kiadások kérdésében

f)  a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja

g)  a kiadások számláit ellenőrzi

h)  harmadik személyekkel való szerződések megkötése

7.7 A Titkár jogai és kötelességei:

a)  az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az Elnököt.

b)  pályázati anyagok készítését koordinálja és beterjeszti.

7.8 A Gazdaságvezető jogai és kötelességei:

a)  az Egyesület pénzállományának kezelése

b)  a számlák kezelése és nyilvántartása

c)  a könyvelővel való kapcsolattartás

d)  a számlák hitelességének ellenőrzése

e)  éves költségvetést készít

8. § Szakmai vezetés: Karnagy

8.1 A zenekar szakmai, művészeti vezetője, feladata a zenekar művészeti színvonalának a lehetőségekhez viszonyítva a legmagasabb szinten tartása.

8.2 Az Egyesület vezetőségi ülésein képviseli a zenekar tagjait

8.3 Az egyesület vezetősége mellett mellérendeltségi viszonyban tevékenykedik a zenekar szakmai, művészeti vezetősége.

8.4 Összeállítja a mindenkori zenekari felállást, meghatározza a szereplő létszámot.

8.5 Gondoskodik a kottatár bővítéséről és a hangszerállomány szinten tartásáról

8.6 Elkészíti a zenekar éves programját, szereplési tervét.

8.7 A zenekar tisztségviselőit kijelöli.

9. § Ellenőrző  Bizottság

9.1 Az Ellenőrző Bizottságot a Közgyűlés választja, amely 3 (három) tagból áll. Elnökét – saját tagjai közül – maga választja meg. Meghatározza éves ellenőrzési ütemtervét. Az Ellenőrző Bizottság tagjai más tisztséget az Egyesületben nem tölthetnek be.

9.2 Feladatuk az Egyesület szabályszerű vagyonkezelésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ebből a célból a pénzkezelést, gazdasági ügyintézést bármikor felülvizsgálhatja, működéséről a közgyűlésnek köteles beszámolni.

9.3 Ellenőrző munkájukat az Egyesület elnökének be kell jelentenie, aki köteles a munkájukhoz a feltételeket megteremteni.

9.4 Ellenőrzésük során tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére felszólítja az elnököt, ha ez eredménytelen, akkor a rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

10. § Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

10.1 A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

10.2 Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik.

10.3 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

10.4 Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik.

10.5 Az Egyesület működéséről az üzletév végén a Közgyűlés számára mérleget, vagyonkimutatást készít.

10.6 Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

10.7 Az Egyesület nevében történő pénzügyi kihatással is járó kötelezettségvállaláshoz és utalványozáshoz az Elnök plusz egy fő (Titkár, Gazdaságvezető, Karnagy) együttes aláírása szükséges. Az elnököt akadályoztatása esetén a Titkár helyettesíti.

10.8 Az Egyesület bevételei:

a) fellépésekből származó bevétel
b) pályázatokból származó bevétel
c) egyszeri, vagy folyamatos támogatás
d) befizetett tagdíjak

10.9 Az Egyesület kiadásait a bevételeiből fedezi.

11. § Záró rendelkezések

11.1 Egyéb kérdésekben egyrészt a mindenkori jogszabályok az irányadók, különös tekintettel az 1989, évi II. törvény, és az  1997. évi CLXVI. Tv. rendelkezéseire és a hatályos adószabályokra, másrészt a közgyűlési és vezetőségi határozatokra.

11.2 Jelen módosított Alapszabály az 2008. február 08.-i közgyűlésen lett elfogadva. Ezzel egy időben hatályát veszti a Gyulai Megyei Bíróságnál bejegyzett számon 1990. december 7-én kelt Alapító Okirat, – és annak mai napig történő módosításai együttesen. A módosított Alapszabály a Bírósághoz benyújtott, – és a Bíróság által elfogadott időben lép hatályba.

Orosháza, 2012 .február 08.

Elnök                              Hitelesítő                                Hitelesítő

  • rajongó vagy már?

  • kövess minket twitteren is!

  • médiatámogatók

  • tárhelyszolgáltatónk